OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

společnosti ETC Czech republic, s.r.o., se sídlem Italská 1202/12, Praha – Vinohrady, 12000, IČ: 02776201 DIČ: CZ02776201, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 222236 (dále jen „prodávající“)

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné výslovně ujednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 3. POUŽITÉ ZKRATKY
 4. internetový obchod – internetový obchod dostupný na adrese appartme.cz
  • zákazník – fyzická nebo právnická osoba mající způsobilost k právnímu jednání
  • spotřebitel – fyzická osoba, která není podnikatelem
  • produkt Appartme – produkt umožňující a podporující možnost správy automatizace domácnosti provozovaný prodávajícím
 5. pravidla při využití elektronických prostředků
 6. Zákazník může objednávku vytvořit kterýmkoliv z těchto tří způsobů:
 7. na e-shopu po založení účtu zákazníka a čerpání jeho případných výhod spočívajících ve speciálních nabídkách činěných ze strany prodávajícího
 8. na e-shopu bez založení účtu zákazníka
 9. využitím nabídky z Newsletteru doručeného zákazníkovi do jeho e-mailové schránky.
 10. TECHNICKÉ POŽADAVKY NUTNÉ K VYUŽÍVÁNÍ internetového OBCHODU
 11. Aby mohl zákazník využívat služeb internetového obchodu, je nutné, aby měl přístup k internetu, aktivní e-mailovou adresu a funkční prohlížeč PDF souborů.
  • V případě nutnosti provést změny či vylepšení systému nebo v případě údržby systému či odstraňování poruchy zařízení si prodávající vyhrazuje právo dočasně přerušit fungování internetového obchodu.
  • Jakékoliv dotazy, názory a vyjádření týkající se fungování internetového obchodu mohou zákazníci zasílat prodávajícímu na e-mailovou adresu info@appartme.cz.
 12. ZALOŽENÍ ZÁKAZNICKÉHO ÚČTU
 13. Po založení účtu zákazníka poskytuje prodávající zákazníkovi své služby na základě smlouvy o poskytování elektronických služeb uzavřené mezi prodávajícím a zákazníkem.
  • Vytvoření zákaznického účtu je dobrovolné a bezplatné a provádí se vyplněním registračního formuláře, ve kterém zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a se zásadami používání cookies a že jim rozumí a dále vyplní tyto údaje: své jméno a příjmení, e-mailovou adresu (je tedy nutné, aby měl zákazník funkční e-mailovou adresu), heslo, své telefonní číslo a fakturační adresu. Na zadanou e-mailovou adresu následně zákazník obdrží automaticky vygenerovanou zprávu s aktivačním odkazem. Proces založení zákaznického účtu je následně dokončen kliknutím na odkaz aktivace zákaznického účtu.
  • Heslo k zákaznickému účtu je důvěrnou informací, a proto jej zákazník nesmí s nikým sdílet. Zákazník by měl vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby heslo adekvátně ochránil před neoprávněným přístupem, včetně zajištění dostatečné síly hesla, aby zabránil jeho snadnému uhodnutí. Zákazník není oprávněn umožnit užívání svého zákaznického účtu třetím osobám.
  • V případě změny registračních údajů se zákazník zavazuje tyto údaje ve svém zákaznickém účtu aktualizovat.
  • Ke svému zákaznickému účtu se může zákazník přihlašovat na webové stránce appartme.cz v záložce „přihlášení“.
  • Prodávající může zrušit zákaznický účet v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  • Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
  • Zákazník se může kdykoliv, a to i bez udání důvodů, rozhodnout, že zruší svůj zákaznický účet. Zrušení účtu se provádí zasláním e-mailu na e-mailovou adresu prodávajícího info@appartme.cz. Prodávající následně nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení tohoto e-mailu zruší účet zákazníka, který o to výslovně požádal.
  • Prodávající je oprávněn dočasně pozastavit zákazníkovi užívání jeho zákaznického účtu nebo jeho účet zrušit, pokud zákazník porušil tyto obchodní podmínky.
  • Prohlášení o zrušení zákaznického účtu zašle prodávající na e-mailovou adresu zákazníka sdělenou v rámci registrace zákaznického účtu, popř. na následně aktualizovanou adresu. V e-mailu prodávající zároveň sdělí, o jaký konkrétní zákaznický účet se jedná.
  • Prodávající je oprávněn odmítnout zákazníkovi založení zákaznického účtu, případně tento zákaznický účet obratem smazat, pokud byl zákaznický účet zákazníkem znovu zřízen poté, co jeho původní zákaznický účet byl zrušen prodávajícím z důvodu porušení těchto obchodních podmínek zákazníkem.
 14. NEWSLETTER
 15. Služba newsletter spočívá v tom, že prodávající zasílá na zákazníkem poskytnutou e-mailovou adresu zprávy obsahující informace o nabídce prodávajícího, včetně propagace prodávajícího.
  • Zákazník výběrem služby „newsletter“ (tj. zaškrtnutím políčka pro odběr newsletteru případně uvedením své e-mailové adresy do kolonky pro odběr newsletteru) souhlasí s tím, že mu prodávající bude zasílat newsletter na zákazníkovu e-mailovou adresu, kterou mu zákazník při výběru této funkce sdělí. Služba newsletter je bezplatná.
  • Výběr služby newsletter může být učiněn při zřizování zákaznického účtu a v případě zákazníků, kteří zákaznický účet nemají, může být tento výběr učiněn v souvislosti s činěním objednávky zboží či služeb prodávajícího.
  • Zákazník je oprávněn kdykoliv, a to i bez uvedení důvodu, ukončit využívání služby newsletter, a to odhlášením odběru newsletteru pomocí odkazu umístěného ve spodní části newsletteru nebo zasláním prohlášení na e-mailovou adresu info@appartme.cz.
  • Prodávající může pozastavit nebo ukončit poskytování služby newsletter.
 16. SPECIÁLNÍ USTANOVENÍ PRO NÁKUP BEZ ZŘÍZENÍ ZÁKAZNICKÉHO ÚČTU
 17. Zákazník provede objednávku vybraného produktu nabízeného v internetovém obchodě jeho přidáním do košíku na webových stránkách appartme.cz. Po přidání produktu do košíku může zákazník pokračovat v nákupu, nebo přejít k dokončení procesu objednávky, a to prostřednictvím tlačítka „Pokračovat k nákupu bez registrace“.
  • Před dokončením objednávky je zákazník povinen potvrdit, že si přečetl tyto obchodní podmínky, že jim rozumí a že je tímto přijímá. Zároveň je zákazník povinen sdělit prodávajícímu tyto své údaje: jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, doručovací adresu a případně také fakturační adresu, pokud se liší od doručovací adresy. Pokud chce poté zákazník pokračovat v objednávce, stiskne tlačítko „Objednat s povinností platby“. Odeslání objednávky představuje podání nabídky na uzavření smlouvy učiněné ze strany zákazníka prodávajícímu.
 18. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 19. Veškerá prezentace zboží uvedená v internetovém obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení
  1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  • V internetovém obchodě jsou zveřejněny také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci České republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně zákazníka zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy zákazníkem, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo zákazníka na dopravu zboží zdarma zaniká a zákazník je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.
  • Pro objednání zboží vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ zákazník do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   • informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle zákazník prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno zákazníkovi na e-mailovou adresu sdělenou zákazníkem. Nepotvrdí-li prodávající zákazníkovi do 7 kalendářních dnů od odeslání nabídky na uzavření smlouvy, že nabídku přijímá, považuje se nabídka za odmítnutou. Nabídka se považuje za odmítnutou také v případě, kdy prodávající zašle zákazníkovi e-mailem informaci o tom, že jeho nabídku odmítá. Pokud již zákazník provedl platbu, budou mu finanční prostředky vráceny zpět do 14 dnů ode dne odmítnutí nabídky.
 • Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 • Stav a podrobnosti objednávky může zákazník, který si zřídil zákaznický účet, kontrolovat ve svém zákaznickém účtu v záložce „Moje objednávky“ nacházející se na panelu „Účty“.
 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 2. Zákazník je informován o konečné částce k úhradě na webových stránkách internetového obchodu při zadávání objednávky, a to bezprostředně před odesláním objednávky a rovněž v samotném průběhu zadávání objednávky. Jedná se o celkové náklady, které je zákazník povinen uhradit. Konečná částka k úhradě je znovu zákazníkovi sdělena i v e-mailu potvrzujícím přijetí nabídky.
  • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může zákazník uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2152160002/5500, IBAN: CZ3655000000002152160002, SWIFT: RZBCCZPP vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Gopay;
 • bezhotovostně platební kartou;
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru ve výdejně zásilek.
  • Podrobné informace o dostupných platebních metodách jsou zákazníkovi poskytnuty v souhrnu objednávky.
  • V případě bezhotovostní platby při nákupu v internetovém obchodě je zákazník povinen uhradit kupní cenu do 2 pracovních dnů po přijetí objednávky prodávajícím. Nebude-li platba provedena v uvedené lhůtě, znamená to automaticky zrušení návrhu na uzavření smlouvy.
  • Společně s kupní cenou je zákazník povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.
  • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 2. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
  • Nejedná-li se o případ uvedený předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to i bez udání důvodů do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může zákazník využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel učinit vlastním písemným oznámením, nebo prostřednictvím prohlášení o odstoupení od smlouvy. Pro dodržení této lhůty postačí, pokud spotřebitel nejpozději 14. den lhůty odstoupení odešle prodávajícímu. Prohlášení o odstoupení od smlouvy a instrukce o právu na odstoupení od smlouvy budou spotřebiteli poskytnuty spolu s přijetím objednávky. Prohlášení o odstoupení od smlouvy je veřejně dostupný také jako příloha č. 2 těchto obchodních podmínek. Prohlášení o odstoupení od smlouvy lze učinit jakýmkoliv způsobem umožňujícím prodávajícímu seznámit se s obsahem odstoupení od smlouvy. Prohlášení o odstoupení od smlouvy lze prodávajícímu zaslat zejména e-mailem na adresu info@appartme.cz nebo klasickou poštou na adresu sídla prodávajícího.
  • Náklady na vrácení produktu Appartme nese spotřebitel, těmito náklady jsou náklady na zaslání produktu Appartme zpět prodávajícímu a případně také náklady na demontáž produktu Appartme. Spotřebitel je povinen vrátit prodávajícímu produkt Appartme neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, nikoliv však dříve, než spotřebitel předá prodávajícímu produkt Appartme nebo prodávajícímu prokáže, že mu produkt Appartme odeslal. Spotřebitel je povinen vrátit produkt Appartme v nezhoršeném stavu, vyjma běžného opotřebení.
  • V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být zákazníkem prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, nese zákazník náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě, že zákazník nevrátí zboží v obalu, ve kterém mu bylo doručeno (myslí se tím pouze obal produktu Appartme, nikoliv samotné zabalení zboží pro účely přepravy), může být zákazníkovi vrácena uhrazená částka za zboží snížená o cenu za nevrácený obal. Zákazník zároveň bere na vědomí, že je před vrácením zboží povinen zboží uvést do továrního nastavení, tj. restartovat nakonfigurování zboží na své prostory – pokud by zákazník nerestartoval nakonfigurování zboží tak, aby bylo uvedeno do továrního nastavení, jednalo by se o zboží upravené přímo na míru zákazníka, které nelze už nikým jiným použít, a proto by odstoupení od smlouvy a vrácení zboží nebylo možné – produkty by proto v takovém případě byly zaslány zpět zákazníkovi na náklady zákazníka.
  • V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od zákazníka přijal. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.
  • V případech, kdy má zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží zákazníkem. V takovém případě vrátí prodávající zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený zákazníkem.
 3. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  • V případě omezené dostupnosti produktu je prodávající povinen informovat zákazníka o tom, že aktuálně nemá produkt k dispozici nebo že je nucen prodloužit termín dodání. V takovém případě je zákazník oprávněn:
 5. potvrdit, že má nadále zájem na realizaci objednávky a přijímá nový termín dodání,
 6. odmítnout nový termín dodání. V tomto případě bude objednávka okamžitě zrušena.
  • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené zákazníkem v objednávce, je zákazník povinen převzít zboží při dodání. Dodací doba je odvislá od zákazníkem zvoleného způsobu dodání. Prodávající sdělí zákazníkovi před odesláním zvoleného produktu přibližnou dodací dobu, která není závazná a může se měnit. Dodací doba nesmí přesáhnout 28 dnů a v případě doručování do zahraničí 90 dnů. V případě překročení uvedené dodací doby je zákazník oprávněn stanovit prodávajícímu dodatečnou dobu dodání, která nesmí být kratší než 14 dnů - po jejím marném uplynutí je zákazník oprávněn objednávku zrušit.
  • V případě, kdy je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva zákazníka z odpovědnosti za vady zboží a další práva zákazníka vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • V případě zrušení objednávky z jakéhokoliv důvodu budou zákazníkovi vráceny již provedené platby, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy prodávající obdrží informaci o zrušení objednávky.
 7. ZÁRUKA A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 8. Prodávající poskytuje zákazníkovi na produkty Appartme záruku v délce trvání 24 měsíců. Po dobu platnosti záruky je zákazník oprávněn hlásit vady produktu Appartme prodávajícímu prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu info@appartme.cz. Prodávající potvrdí přijetí oznámení o nahlášení vady do 72 pracovních hodin (za pracovní dobu se považuje doba od 8 do 17 hod. v pondělí až pátek, vyjma státních svátků a dnů pracovního klidu). Prodávající se zavazuje odstranit oznámené vady v rámci záruky do 30 dnů od obdržení oznámení o nahlášení vady. Oznámení o vadě musí obsahovat tyto informace:
 9. údaje o zákazníkovi – jméno a příjmení a telefonní číslo,
 10. údaje o adrese, na kterou byl produkt Appartme nainstalován,
 11. podrobný popis závady.
  • Záruka se vztahuje na všechny vady zjištěné během záruční doby způsobené příčinami majícími původ v produktu Appartme. Záruka se nevztahuje na vady způsobené:
 12. mechanickým poškozením,
 13. použitím v rozporu s doporučeními podle návodu k obsluze,
 14. náhodnou událostí jako je blesk, záplavy, požár, vysoké teploty a působení chemických látek.
  • Pokud dojde k porušení zabezpečení (pečeti, záruční nálepky, nálepky obsahující sériové číslo), nebo pokud zákazník sám výrobek opraví či upraví, má to za následek zánik záruky.
  • Pokud dojde ke splnění alespoň jedné z níže uvedených podmínek, může být po zákazníkovi požadována náhrada nákladů za příjezd autorizovaného technika:
 15. na reklamaci se nevztahuje záruka,
 16. zákazník po předchozím souhlasu s příchodem autorizovaného technika znemožní provedení služby v době dohodnuté s prodávajícím,
 17. bude zjištěno, že produkt Appartme nevykazuje vadu.
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  • Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník zboží převzal:
   • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
  • Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.
  • Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícím ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro zákazníka bližším, uplatní zákazník právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání prodávajícího. Prodávající je povinen zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.
  • Práva z odpovědnosti za vady zboží může zákazník konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese sídla prodávajícího či elektronickou poštou na adrese info@appartme.cz. Pro uplatnění práva z vad může zákazník použít reklamační formulář, který tvoří přílohu č. 3 těchto obchodních podmínek.
  • Zákazník sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
  • Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 12. 6. obchodních podmínek, může zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.
  • Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
  • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 18. REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO PŘÍPADY STÍŽNOSTÍ OHLEDNĚ SMLOUVY O ELEKTRONICKÉ SLUŽBĚ
 19. Stížnosti týkající se fungování webových stránek a služeb poskytovaných prostřednictvím e-mailové komunikace může zákazník nahlásit prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu info@appartme.cz. Prodávající stížnost posoudí a neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení stížnosti prodávajícímu, vyrozumí zákazníka o vyřízení stížnosti, a to na e-mailovou adresu, kterou ve své stížnosti uvedl.
 20. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 21. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@appartme.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle prodávající na elektronickou adresu zákazníka.
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a zákazníkem z kupní smlouvy.
  • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 22. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 23. Svou informační povinnost vůči zákazníkovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím tohoto článku.
  • Pokud zákazník odešle objednávku, jsou zpracovávány jeho osobní údaje, které jsou v objednávkovém formuláři označeny jako povinné. Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytné pro přijetí a realizaci objednávky. Odmítnutí poskytnutí těchto údajů má proto za následek nemožnost přijetí nabídky a její realizace.
  • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je prodávající, jehož kontaktní údaje jsou:

adresa: Italská 1202/12, Praha – Vinohrady, 12000

email: info@appartme.cz

 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Prodávající nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Prodávající zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které prodávající získal na základě plnění Vaší objednávky. Prodávající zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 • a) Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů – zákonný důvodem pro zpracování osobních údajů je:
 • plnění smlouvy mezi Vámi a prodávajícím podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem prodávajícího na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby
 1. b) Účelem zpracování osobních údajů je:
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a prodávajícím; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany prodávajícího plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany prodávajícího nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 • Doba uchovávání údajů – Prodávající uchovává osobní údaje:
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a prodávajícím a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu),
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 7 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů prodávající osobní údaje vymaže.

 • Příjemci osobních údajů (subdodavatelé prodávajícího) – Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, podílející se na zajištění provozu služeb, zajišťující marketingové služby. Prodávající nemá úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci,
 • Vaše práva - Za podmínek stanovených v GDPR máte právo:
 • na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email prodávajícího uvedený v čl. 15.3,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
  • Podmínky zabezpečení osobních údajů – Prodávající prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Prodávající přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména v podobě uchovávání listinných dokumentů v uzamčených skříních v uzamčené místnosti, přičemž klíče od této místnosti mají k dispozici výhradně osoby, které přístup k těmto listinám nezbytně potřebují. Prodávající prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
  • Závěrečná ustanovení – Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Prodávající je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste prodávajícímu poskytl/a
 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
 2. Zákazník souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo zákazníka. Svou informační povinnost vůči zákazníkovi ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
  • Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení zákazníka plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 4. Veškeré produkty Appartme dostupné na webových stránkách www.appartme.cz, zejména text, grafika a provedení jsou chráněny autorským právem prodávajícího, jeho subdodavatelů a případně také právy třetích stran. Zakoupením služby či produktu zákazník nezískává žádná autorská práva k zakoupené službě či produktu.
  • Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem (či přímo spotřebitelem) se řídí českým právem. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a příslušným soudem bude český soud. Volbou práva podle předchozí věty není zákazník, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
  • Případné spory vzniklé mezi prodávajícím a zákazníkem, který není spotřebitelem, budou řešeny u Okresního soudu v Ostravě a v případě, že by příslušným soudem v prvním stupni byl soud krajský, tak u Krajského soudu v Ostravě.
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  • Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Italská 1202/12, Praha – Vinohrady, 12000, adresa elektronické pošty info@appartme.cz.
  • Uzavření kupní smlouvy je dobrovolné a každý zákazník realizací prodeje potvrzuje, že je mu znám obsah kupní smlouvy, tomuto obsahu rozumí, smlouvu uzavřel dobrovolně, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, což realizací smlouvy potvrzuje.

 

V Praze dne 4. 11. 2022